Meble
Oświetlenie
Dodatki
Kontakt

Regulamin

Sklepu internetowego neodeco.pl i obowiązujący od dnia 1 czerwca 2021 r.

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem url www.neodeco.pl jest Wojciech Legiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neodeco Wojciech Legiecki, z siedzibą we Wrocławiu (50-453), przy ul. Aleksandra Hercena 7, lok. 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7542535391, REGON: 021317640, tel. 727 200 370, e-mail: hello@neodeco.pl, nr rachunku bankowego (Alior Bank): 04 2490 0005 0000 4530 1367 3130

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.neodeco.pl (dalej jako: „Sklep internetowy neodeco.pl”) jest sprzedaż detaliczna mebli, dodatków oraz oświetlenia.
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Sklep internetowy neodeco.pl
 3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym neodeco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”). Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Podane niżej, a użyte w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) sformułowania mają następujące znaczenie:
  1. Produkty – prezentowane w Sklepie internetowym neodeco.pl rzeczy ruchome będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego neodeco.pl;
  3. Sprzedawca lub Neodeco – właściciel Sklepu internetowego neodeco.pl Wojciech Legiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neodeco Wojciech Legiecki
  4. Klient – każdy klient nabywający Produkty, (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Przedsiębiorca jednoosobowy - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;
  7. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Sklepie internetowym neodeco.pl wiążący się z podaniem danych osobowych;
  8. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego neodeco.pl;
  9. Twoje konto - zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
  10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym neodeco.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  14. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
  15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym;
  16. Polityka Prywatności - Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https://neodeco.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego neodeco.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.
 

II. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. W Sklepie internetowym neodeco.pl zakupów dokonuje się poprzez stronę internetową www.neodeco.pl
 2. Zakupów w Sklepie internetowym neodeco.pl dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
 4. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym neodeco.pl przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie poszczególnych okien Formularza zamówienia w zakładce „Koszyk” i finalne klikniecie przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.
 5. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane. Zamówienia przyjmujemy 7 dni w tygodniu 24 h/dobę, natomiast realizujemy je od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 16.30.
 8. Sprzedawca potwierdzi mailowo przyjęcie zamówienia, o którym mowa powyżej w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego licząc od godziny 12:00 najbliższego następnego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią złożonego zamówienia.
 9. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
  1. towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  2. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
  3. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  4. klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
  5. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 10. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie po niezwłocznym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta pod numer 727 200 370 lub hello@neodeco.pl i w sytuacji bez wcześniejszego dokonania opłaty. W chwili, kiedy Twoje zamówienie zostanie przekazane do realizacji, jego anulowanie jest niemożliwe. W takim przypadku możesz dokonać zwrotu/odstąpienia od umowy po otrzymaniu przesyłki.
 11. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu trzech dni roboczych, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu trzech dni roboczych od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Roszczenia ewentualnych odszkodowań z tytułu niedotrzymania terminów przez Sprzedawcę są w takich przypadkach wykluczone.
 12. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawi się przy dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w Formularzu zamówienia. Jeśli w Formularzu zamówienia nie ma informacji o kosztach wysyłki, Klient zwraca się z prośbą o wycenę do Biura Obsługi Klienta pod numer 727 200 370 lub hello@neodeco.pl. Akceptacja wyceny przez Klienta oznacza, że taki koszt przesyłki zostanie naliczony podczas składania Zamówienia. Koszty przesyłki naliczane są automatycznie w momencie dodania Przedmiotu do koszyka, oddzielnie dla każdego z Produktów.
 13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Produkty wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta. Po otrzymaniu pełnej płatności za zamówiony towar faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta w procesie zakupu lub udostępniona w panelu Klienta w zakładce Pliki do pobrania.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Produktów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia.
 15. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Sklepie internetowym neodeco.pl, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. Sprzedawca nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.neodeco.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach.
 16. Oświetlenie nie zawiera w komplecie żarówek. Niektóre lampy z wbudowanym modułem LED zawierają już preinstalowane źródło światła.
 

III. POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym neodeco.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i wyrażone są w złotych polskich.
 2. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie internetowym neodeco.pl przy Produkcie w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. W przypadkach, w których ceny na stronie www.neodeco.pl zostały błędnie podane z przyczyn technicznych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanych transakcji sprzedaży. Dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone użytkownikowi. Dowiedzenie przyczyn błędu i koszty z tym związane leżą po stronie Sprzedawcy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest w Sklepie internetowym neodeco.pl, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności w Formularzu zamówienia.
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.
 6. Sklep internetowy neodeco.pl zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności.
 

IV. PŁATNOŚCI

 1. Jedyną formą płatności za złożone Zamówienie jest przedpłata w wysokości 100% Ceny Całkowitej.
 2. W Sklepie internetowym neodeco.pl istnieje możliwość zapłaty przelewem tradycyjnym lub za pomocą sytemu Przelewy24.
 3. W przypadku opłaty przelewem tradycyjnym lub przy pomocy systemu Przelewy24 tzw. e-przelewem lub kartą kredytową - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 4. Sposób realizacji e-przelewów (tj. przy pomocy systemu Przelewy24) przebiega w taki sposób, że Klient dokonujący zakupów poprzez Sklep internetowy neodeco.pl wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności on-line i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej www.neodeco.pl
 5. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Przelewy24. Serwis Przelewy24 należy do spółki PayPro SA - Agent Rozliczeniowy, która prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji o Przelewach24 dostępnych na stronie https://www.przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 6. Konsument nie ma obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem Towaru. Wybierając jedną z form płatności, o których mowa w pkt. IV. ppkt 2 Regulaminu, Konsument robi to dobrowolnie.
 7. W przypadku wybranych Produktów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 

V. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Sklep dostarcza zakupione towary i usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, zastrzeżeniem, że towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyboru firmy realizującej dostawę.
 5. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 180 dni roboczych od dnia następującego po dniu zapłaty, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa towarów zgodnie z zakresem usług świadczonych przez przewoźników, którymi posługuje się sklep, obejmuje dostarczenie towaru pod wskazany adres, z tym zastrzeżeniem, że nie obejmuje ich wniesienia do lokalu. Opcja wniesienia i rozpakowania towaru jest dostępna dla wybranych produktów i możliwa po uprzednim kontakcie ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie 727 200 370.
 7. W przypadku, gdy adresem dostawy jest lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym, dostawa towarów następuje do miejsca znajdującego się możliwie najbliższej adresu dostawy, a w przypadku dostawy do budynków jednolokalowych dostawa następuje do miejsca znajdującego się w możliwie najbliższym sąsiedztwie posesji.
 8. Jeżeli sklep nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego towaru np. z powodu braku jego dostępności, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu całą otrzymaną sumę.
 9. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte zamówieniem nie będą dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji zamówienia.
 10. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla przewoźników, z usług których korzysta sklep.
 11. Koszty dostawy towarów uzależnione są od ilości i wielkości zakupionego towaru.
 12. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
 13. W przypadku znalezienia uszkodzonych (potłuczonych) elementów lamp, należy spisać wraz z kurierem protokół szkody (druk posiada kurier). Protokół ten jest warunkiem rozpatrzenia Państwa reklamacji, zgłoszonej w naszym sklepie. Dla naszego sklepu dokument ten jest bardzo ważny, ponieważ w Państwa i naszym imieniu możemy zgłaszać reklamacje do firm przewozowych, co pozwala polepszyć standard doręczania przesyłek oraz ubiegać się o zwrot należności za szkody powstałe w transporcie. Obowiązkiem firm kurierskich jest dbanie o paczki, oznakowane specjalnymi naklejkami tj. UWAGA SZKŁO. W przypadku uszkodzenia lamp prosimy niezwłocznie zawiadomić Sklep internetowy neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie 727 200 370.
 14. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia prosimy niezwłocznie zawiadomić Sklep internetowy neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie 727 200 370.
 15. Obowiązek dostawy przez Sprzedawcę nie zachodzi, jeśli Sprzedawca, pomimo zaistniałej transakcji, nie zostanie zaopatrzony przez poszczególnych dostawców w towar, otrzyma go w formie niekompletnej lub nie otrzyma towaru na czas. Sprzedawca nie ponosi wtedy odpowiedzialności za niezrealizowanie transakcji, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Ewentualne płatności dokonane z góry za złożone zamówienie będą w takim przypadku zwrócone.
 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY – KLIENCI BĘDĄCY KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
 2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produkt wysyłając produkt do na adres uzgodniony wcześniej z Biurem Obsługi Klienta, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopią dowodu zakupu. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Konsumenta lub inny podany przez Konsumenta. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 5. Konsument, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.neodeco.pl zawarł umowę na odległość i zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000r. nr 22 poz.271 z póź. zm.) może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w postaci wypełnionego formularza zwrotu w terminie czternastu (14) dni liczącego się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu należy skontaktować się z ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370, a następnie odesłać do nas wypełniony dokument zwrotu przed upływem 14 dni.
 6. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres wskazany podczas kontaktu z biurem obsługi klienta lub na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć wydrukowany formularz zwrotu.
 7. Towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony – tj. niezmienionym, w oryginalnym, opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz wszelkimi produktami, które zostały dołączone gratis, nadający się do dalszej odsprzedaży. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy zamówienia do Klienta. Zwrot należności do Zamawiającego nastąpi po otrzymaniu nieuszkodzonego, zwracanego towaru, przelewem bankowym na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych - po otrzymaniu podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 11. Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY - KLIENCI BĘDĄCY PRZEDSIĘBIORCAMI JEDNOOSOBOWYMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się w stosunkach z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Jednoosbowymi.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Przedsiębiorca Jednoosobowy jest uprawniony do złożenia reklamacji Towaru na podstawie rękojmi, jeśli zakupiony przez niego Towar będzie miał wadę fizyczną lub prawną w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produkt wysyłając produkt do sklepu na wyżej wymieniony adres, wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz kserokopią dowodu zakupu. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Przedsiębiorcy Jednoosbowego lub inny podany. W razie nie zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 5. Przedsiębiorcy Jednoosobowem, który dokonał zakupu na stronie internetowej www.neodeco.pl i zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w postaci wypełnionego formularza zwrotu w terminie czternastu (14) dni liczącego się od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania tego terminu należy skontaktować się z ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370, a następnie odesłać do nas wypełniony dokument zwrotu przed upływem 14 dni. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 6. Przedsiębiorca Jednoosobowy zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres wskazany podczas kontaktu z biurem obsługi klienta lub na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy załączyć wydrukowany formularz zwrotu.
 7. Towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony – tj. niezmienionym, w oryginalnym, opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz wszelkimi produktami, które zostały dołączone gratis, nadający się do dalszej odsprzedaży. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru wraz z kosztami dostawy zamówienia do Klienta. Zwrot należności do Zamawiającego nastąpi po otrzymaniu nieuszkodzonego, zwracanego towaru, przelewem bankowym na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych - po otrzymaniu podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Jednoosobowemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Przedsiębiorcę Jednoosobowego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 11. Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
 12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY - KLIENCI NIE BĘDĄCY KONSUMENTAMI LUB PRZEDSIĘBIORCAMI JEDNOOSOBOWYMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami oraz Przedsiębiorcami Jednoosobowymi.
 2. Do Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Jednoosobowymi stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami (innymi niż Przedsiębiorca Jednoosobowy) rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Jednoosobowym może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370, a następnie odesłać do nas wypełniony dokument zwrotu. Dokument ten należy wydrukować i dołączyć do wysyłanego towaru.
 5. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
 6. Prawo do zwrotu zakupionego Towaru nie obowiązuje przy dostawie Towaru, który został przygotowany wg specyfikacji Klienta, lub zmodyfikowany zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Sprzedawca zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku, gdy jest on niekompletny lub uszkodzony.
 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres poczty elektronicznej: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.)
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 

XI. GWARANCJE

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w Sklepie internetowym neodeco.pl są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji z tytułu gwarancji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym neodeco.pl - e-mail: hello@neodeco.pl lub telefonicznie: 727 200 370. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produkt wysyłając produkt na adres uzgodniony wcześniej z , wraz z opisem przyczyny gwarancji oraz kserokopią dowodu zakupu.
 3. Ujawnione w czasie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu.
 4. Po zakończeniu procedury gwarancyjnej produkt jest przekazywany Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
  1. Sklepu internetowego neodeco.pl - w przypadku uznania gwarancji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy Klienta), lub
  2. Klienta - w przypadku, gdy wada produktu powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania itp. (z winy Klienta), lub w przypadku, gdy wady nie stwierdzono.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. czynności przewidziane w instrukcjach obsługi lub instalacji do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt;
  2. uszkodzenia mechaniczne, elektrostatyczne (w tym powstałe na wskutek wyładowań atmosferycznych), termiczne (z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku emisji ciepła, prawidłowo dobranego żarnika) spowodowane wilgocią lub wodą lub celowe uszkodzenie produktu;
  3. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego ze specyfikacją techniczną montażu, użytkowania, przechowywania czy konserwacji;
  4. uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, instalacji wszelkich samodzielnych napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik. Firma Przelewy24 jest bezpiecznym systemem obsługi płatności online, posiada stosowne certyfikaty bezpieczeństwa oraz status agenta rozliczeniowego nadany przez Prezesa NBP. Transmisja danych na stronach serwisów współpracujących z Przelewy24 odbywa się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
 2. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury e-przelewy używającej bezpiecznych technik.
 3. W szczególności właściciel Sklepu internetowego neodeco.pl nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2, ponieważ płatność jest realizowana na serwerach w centrum autoryzacji Przelewy24.
 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W czasie korzystania ze Sklepu internetowego neodeco.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich przetwarzania, celów oraz wszelkie dane kontaktowe związane z ochroną danych osobowych znajdą Państwo na zakładce Polityka prywatności dostępnej pod linkiem https://neodeco.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 4. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie czasopisma elektronicznego (tzw. newslettera), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204).
 5. Każda osoba, niebędąca Użytkownikiem, dokonująca płatności zostanie dołączona do bazy danych osobowych.
 6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu internetowego neodeco.pl są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.).
 7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Legiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neodeco Wojciech Legiecki, z siedzibą we Wrocławiu (50-453), przy ul. Aleksandra Hercena 7, lok. 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7542535391, REGON: 021317640, właściciel sklepu internetowego www.neodeco.pl
 8. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 9. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia oraz przy zapisie do newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzedawca, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy neodeco.pl zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonywania zmian niniejszego Regulaminu;
  2. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia;
  3. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego;
  4. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
  5. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy neodeco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci).
 3. Sklep internetowy neodeco.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z powodu braku towaru.
 4. Sklep internetowy neodeco.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmy kurierskie.
 5. Autorzy Sklepu internetowego neodeco.pl dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne.
 6. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. „cookies” (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi „cookies”, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.
 7. Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego neodeco.pl jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), „Cookies”, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 21.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 9. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na stronie www.neodeco.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 10. Wszystkie zdjęcia i opisy zamieszczone na stronie www.neodeco.pl posiadają ochronę prawno-autorską w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83). Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na stronie www.neodeco.pl ,niezależnie od formy, jest niedozwolone, chyba, że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony właściciela witryny.
 11. Właściciel Sklepu neodeco.pl nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 12. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów sprzedaży zawieranych od dnia 1.06.2021 r.
  Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować pod numer telefonu: 727 200 370 lub na adres e-mail: hello@neodeco.pl