Meble
Oświetlenie
Dodatki
Kontakt

Polityka prywatności i stosowania cookies

sklepu internetowego neodeco.pl i obowiązująca od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Wojciech Legiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neodeco Wojciech Legiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7542535391, REGON: 021317640,  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych swoich Klientów (zwanych też dalej Państwa/Państwu, Pani/Panu, Twoich/Tobie) oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Legiecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neodeco Wojciech Legiecki, z siedzibą we Wrocławiu (50-453), przy ul. Aleksandra Hercena 7, lok. 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7542535391, REGON: 021317640 (dalej jako: „Neodeco”), właściciel sklepu internetowego www.Neodeco.pl
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia oraz przy zapisie do newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. Termin Administrator oznacza podmiot decydujący o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane.
 5. Termin RODO oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 7. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”.
 

§2 ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Neodeco jest administratorem danych swoich Klientów, co oznacza, że jeśli posiadasz Konto lub składasz zamówienie na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP.
 2. Neodeco jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter, wówczas przetwarzamy takie dane jak: adres e-mail.
 3. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 

§3 PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Neodeco są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione, nasi pracownicy, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta.
 3. Odbiorcami danych osobowych naszych Klientów są przewoźnicy, którym udostępniamy dane osobowe odbiorców przesyłek, ale którzy przetwarzają ujawnione przez nas dane osobowe w imieniu własnym, celem wykonania usługi przewozu, tj. w rozumienie art. 4 pkt 9 RODO niebędącym procesorem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy sprzedaży, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się do newslettera

Podsumowując, składając zamówienie, Klient świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane, ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowej realizacji treści zawartej umowy oraz powyższych celów.
 2. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia („prawo bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Neodeco, celem uniemożliwienia ich jednoznacznej identyfikacji z Użytkownikiem, usunie dane osobowe Użytkownika na wyraźną jego prośbę. Neodeco zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów posprzedażowych.
Powyższe uprawnienia można wykonać, gdy:
 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
  • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Neodeco;
  • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
  • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
  • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
  • lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 1. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Neodeco jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@neodeco.pl
 3. Neodeco przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej Umowy sprzedaży oraz procedur reklamacyjnych i gwarancyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Mamy także prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Raz usunięte konto nie może być ponownie aktywowane.
 6. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, lub tym z którymi posiadamy podpisane umowy poufności powierzanych danych i ściśle współpracujemy i dane są udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, tj. szyfrowanie danych, mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, a w zamówieniach Twoje dane po okresie 3 miesięcy ulegają anonimizacji (są zapominane) dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 

II. PLIKI COOKIES 

 1. Podczas przeglądania stron sklepu internetowego www.neodeco.pl są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Administratorem narzędzi analitycznych Goodle Analytics jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

 1. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” także w celu popularyzacji sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 2. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” także w celu popularyzacji sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388
 3. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”
 4. „Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 5. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Neodeco w celu optymalizacji działań.
 6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
  1. „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 8. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.